5. STM32. Програмування STM32F103. USART


17.08.2016

Ми вже використовували послідовний порт для програмування мікроконтролера. Тепер застосуємо його за прямим призначенням. STM32F103 Має 3 послідовних USART порти. Ми розглянемо приклад з USART1. Решта портів працюють аналогічно. У цьому прикладі ми підключимо мікроконтролер до комп`ютера за допомогою UART-USB перехідника. Та будемо використовувати термінальну програму для передачі команд мікроконтролеру.

Схема

STM32F103_UART

На комп`ютері будемо використовувати термінальну програму Putty. Можна будь-яку іншу яка працює з послідовним портом. Розглянемо приклад для STM32, який буде працювати як простенький термінал: приймати команди з комп’ютера і обробляти їх. Команди будуть дві: ON, OFF. Звісно, вони будуть вмикати і вимикати світлодіод на платі. Повний текст програми наведений у кінці статті, а зараз розберемо як це працює.

Ініціалізація USART1

Ініціалізація USART1 виконується наступним чином:
 • Вмикаємо тактування на модуль USART1 та порт GPIOA (ноги TX і RX USART1 підключені до - PA9, PA10). Про тактування йшлося у попередній статті.
 • Конфігуруємо NVIC. NVIC - контролер пріоритетних векторних переривань. Про нього буде окрема розмова. Сьогодні треба засвоїти, що всі переривання налаштовуються у NVIC.
 • Конфігуруємо GPIO (PA9, PA10). Це ноги TX і RX.
 • Конфігуруємо USART1
 • Вмикаємо USART1
 • Вмикаємо переривання, яке спрацьовує при надходженні байту у USART1.
Код ініціалізації (дивись функцію usart_init):


void usart_init(void)
{
	/* Enable USART1 and GPIOA clock */
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);

	/* NVIC Configuration */
	NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
	/* Enable the USARTx Interrupt */
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
	NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

	/* Configure the GPIOs */
	GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

	/* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

	/* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
	GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

	/* Configure the USART1 */
	USART_InitTypeDef USART_InitStructure;

	/* USART1 configuration ------------------------------------------------------*/
	/* USART1 configured as follow:
		- BaudRate = 115200 baud
		- Word Length = 8 Bits
		- One Stop Bit
		- No parity
		- Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
		- Receive and transmit enabled
		- USART Clock disabled
		- USART CPOL: Clock is active low
		- USART CPHA: Data is captured on the middle
		- USART LastBit: The clock pulse of the last data bit is not output to
			the SCLK pin
	 */
	USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
	USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
	USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
	USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
	USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
	USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;

	USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);

	/* Enable USART1 */
	USART_Cmd(USART1, ENABLE);

	/* Enable the USART1 Receive interrupt: this interrupt is generated when the
		USART1 receive data register is not empty */
	USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
}

Як видно з коду ініціалізації, порт USART1 буде працювати на швидкості 115200. У налаштуванні консольної програми треба зазначати таку саму швидкість порту.

Розбір програми

Тепер дивимось що відбувається, коли мікроконтролер отримує від комп’ютера байт (дивись USART1_IRQHandler).


void USART1_IRQHandler(void)
{
  if ((USART1->SR & USART_FLAG_RXNE) != (u16)RESET)
	{
  		RXc = USART_ReceiveData(USART1);
  		RX_BUF[RXi] = RXc;
  		RXi++;

  		if (RXc != 13) {
  			if (RXi > RX_BUF_SIZE-1) {
  				clear_RXBuffer();
  			}
  		}
  		else {
  			RX_FLAG_END_LINE = 1;
  		}

			//Echo
  		USART_SendData(USART1, RXc);
	}
}

Перш за все ми перевіряємо, прапорець USART_FLAG_RXNE


if ((USART1->SR & USART_FLAG_RXNE) != (u16)RESET)

і впевнюємося, що прилетів байт. Бо обробник переривань USART1_IRQHandler може викликатися і іншими подіями. Потім отриманий символ складаємо у RX_BUF, перевіряючи переповнення буфера. Якщо прилітає кінець рядка (символ з кодом 13), тобто у консолі термінала натисли клавішу Enter, тоді виставляємо наш прапорець RX_FLAG_END_LINE. По ньому ми будемо знати, що треба розібрати рядок, що був набраний у консолі термінала (тобто, прийшов час розібрати вміст буфера RX_BUF), і, якщо в буфері буде відома команда (ON або OFF), - виконати її.

Зверніть увагу, що у обробнику переривань USART1_IRQHandler ми не будемо виконувати досить важку процедуру обробки команд. Ми тільки встановимо прапорець, а обробку будемо робити у основному циклі програми. Це робиться для того, щоб як найшвидше завершити обробку переривання, тому що можуть чекати інші переривання. STM32 мають пріоритети переривань і обробка переривання може бути перервана перериванням з більшим пріоритетом. Та, незважаючи на це, краще, щоб обробка переривань виконувалась так швидко, як це можливо.

Остання команда у процедурі обробки переривання:


...
USART_SendData(USART1, RXc);
...

відправляє прийнятий символ назад у термінал, тобто виконує функцію Echo.

Тепер роздивимось що відбувається у головному циклі програми.


...
  while (1)
  {
    if (RX_FLAG_END_LINE == 1) {
      // Reset END_LINE Flag
      RX_FLAG_END_LINE = 0;
 
      USARTSend("\r\nI has received a line:\r\n");
      USARTSend(RX_BUF);
      USARTSend("\r\n");
 
      if (strncmp(strupr(RX_BUF), "ON\r", 3) == 0) {
        USARTSend("\r\nTHIS IS A COMMAND \"ON\"!!!\r\n");
        GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);
      }
 
      if (strncmp(strupr(RX_BUF), "OFF\r", 4) == 0) {
        USARTSend("\r\nTHIS IS A COMMAND \"OFF\"!!!\r\n");
        GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);
      }
 
      clear_RXBuffer();
    }
  }
...

Ми очікуємо, коли буде натиснутий Enter, перевіряючи наш прапорець RX_FLAG_END_LINE:


if (RX_FLAG_END_LINE == 1)

Коли він прилітає, у консоль термінала виводиться рядок який ми будемо аналізувати:


USARTSend(RX_BUF);

А потім перевіряємо прийнятий рядок і, якщо це одна з відомих команд, - вмикаємо чи вимикаємо світлодіод:


if (strncmp(strupr(RX_BUF), "ON\r", 3) == 0) {

if (strncmp(strupr(RX_BUF), "OFF\r", 4) == 0) {

Повний текст програми


#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "stm32f10x_usart.h"
#include "misc.h"
#include <string.h>
 
#define RX_BUF_SIZE 80
volatile char RX_FLAG_END_LINE = 0;
volatile char RXi;
volatile char RXc;
volatile char RX_BUF[RX_BUF_SIZE] = {'\0'};
volatile char buffer[80] = {'\0'};
 
void clear_RXBuffer(void) {
  for (RXi=0; RXi<RX_BUF_SIZE; RXi++)
    RX_BUF[RXi] = '\0';
  RXi = 0;
}
 
void usart_init(void)
{
  /* Enable USART1 and GPIOA clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
 
  /* NVIC Configuration */
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  /* Enable the USARTx Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
 
  /* Configure the GPIOs */
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
 
  /* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
 
  /* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
 
  /* Configure the USART1 */
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
 
  /* USART1 configuration ------------------------------------------------------*/
  /* USART1 configured as follow:
    - BaudRate = 115200 baud
    - Word Length = 8 Bits
    - One Stop Bit
    - No parity
    - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
    - Receive and transmit enabled
    - USART Clock disabled
    - USART CPOL: Clock is active low
    - USART CPHA: Data is captured on the middle
    - USART LastBit: The clock pulse of the last data bit is not output to
      the SCLK pin
   */
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
 
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
 
  /* Enable USART1 */
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);
 
  /* Enable the USART1 Receive interrupt: this interrupt is generated when the
    USART1 receive data register is not empty */
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
}
 
void USART1_IRQHandler(void)
{
  if ((USART1->SR & USART_FLAG_RXNE) != (u16)RESET)
  {
      RXc = USART_ReceiveData(USART1);
      RX_BUF[RXi] = RXc;
      RXi++;
 
      if (RXc != 13) {
        if (RXi > RX_BUF_SIZE-1) {
          clear_RXBuffer();
        }
      }
      else {
        RX_FLAG_END_LINE = 1;
      }
 
      //Echo
      USART_SendData(USART1, RXc);
  }
}
 
void USARTSend(const unsigned char *pucBuffer)
{
  while (*pucBuffer)
  {
    USART_SendData(USART1, *pucBuffer++);
    while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)
    {
    }
  }
}
 
void SetSysClockTo72(void)
{
  ErrorStatus HSEStartUpStatus;
  /* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration -----------------------------*/
  /* RCC system reset(for debug purpose) */
  RCC_DeInit();
 
  /* Enable HSE */
  RCC_HSEConfig( RCC_HSE_ON);
 
  /* Wait till HSE is ready */
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
 
  if (HSEStartUpStatus == SUCCESS)
  {
    /* Enable Prefetch Buffer */
    //FLASH_PrefetchBufferCmd( FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
 
    /* Flash 2 wait state */
    //FLASH_SetLatency( FLASH_Latency_2);
 
    /* HCLK = SYSCLK */
    RCC_HCLKConfig( RCC_SYSCLK_Div1);
 
    /* PCLK2 = HCLK */
    RCC_PCLK2Config( RCC_HCLK_Div1);
 
    /* PCLK1 = HCLK/2 */
    RCC_PCLK1Config( RCC_HCLK_Div2);
 
    /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
    RCC_PLLConfig(0x00010000, RCC_PLLMul_9);
 
    /* Enable PLL */
    RCC_PLLCmd( ENABLE);
 
    /* Wait till PLL is ready */
    while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
    {
    }
 
    /* Select PLL as system clock source */
    RCC_SYSCLKConfig( RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
 
    /* Wait till PLL is used as system clock source */
    while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
    {
    }
  }
  else
  { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock configuration.
   User can add here some code to deal with this error */
 
    /* Go to infinite loop */
    while (1)
    {
    }
  }
}
 
int main(void)
{
  // Set System clock
  SetSysClockTo72();
 
  /* Initialize LED which connected to PC13 */
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  // Enable PORTC Clock
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  /* Configure the GPIO_LED pin */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
 
  GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13); // Set C13 to Low level ("0")
 
  // Initialize USART
  usart_init();
  USARTSend(" Hello.\r\nUSART1 is ready.\r\n");
 
  while (1)
  {
    if (RX_FLAG_END_LINE == 1) {
      // Reset END_LINE Flag
      RX_FLAG_END_LINE = 0;
 
      USARTSend("\r\nI has received a line:\r\n");
      USARTSend(RX_BUF);
      USARTSend("\r\n");
 
      if (strncmp(strupr(RX_BUF), "ON\r", 3) == 0) {
        USARTSend("\r\nTHIS IS A COMMAND \"ON\"!!!\r\n");
        GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);
      }
 
      if (strncmp(strupr(RX_BUF), "OFF\r", 4) == 0) {
        USARTSend("\r\nTHIS IS A COMMAND \"OFF\"!!!\r\n");
        GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);
      }
 
      clear_RXBuffer();
    }
  }
}

Бажаю успіхів!

Дивись також:

STM32
Коментарі:
Борис говорить:
14.12.2016 16:44
Доброго дня! виникло питання: чи не потрібно скидати прапор USART_IT_RXNE у IRQHandler?

andre говорить:
14.12.2016 16:54
Доброго дня. Дякую за запитання. Це один з небагатьох флагів, які скидуються контролером при зчитуванні з USARTn->DR (функція USART_ReceiveData). Якщо у обробнику переривання не виконувати USART_ReceiveData, тоді треба скидади вручну.

Володимир говорить:
26.02.2017 00:28
Привіт. Моє запитання стосується першого виводу тексту через USARTSend а саме
USARTSend(" Hello.\
\
USART1 is ready.\
\
");
У мене при виконанні даного коду втрачається перший символ. У приведеному коді строка починається з пробілу і якщо його видалити то втратиться відповідно буква H. Чи є цьому якесь пояснення?

andre говорить:
26.02.2017 13:07
Доброго дня. Дякую що звернули на це увагу. Я не знайшов цьому пояснення. Тому взяв за звичку відразу після ініціалізації відправляти пустий рядок. Звісно, це "костиль", але коли найду цьому рішення, обов`язково повідомлю.

Vadym говорить:
23.01.2024 19:26
В чому різниця між USART1 і USART2 . на USART2 працюють всі протоколи а на USART1 ні

Andre говорить:
24.01.2024 06:25
USART - це послідовний порт. У мікроконтроллера їх може бути декілька. Наприклад, у STM32F103C8T6 їх три. Позначаються відповідно USART1, USART2, USART3. Функціонально однакові.

Додати коментар
Code
* - обов'язкові поля

Архіви