8. STM32. Програмування STM32F103. DMA


25.08.2016

DMA (Direct Memory Access) контролер прямого доступу до пам`яті. Його головна задача: передача даних на апаратному рівні між пам’ятю і периферією без участі процесора. Мається на увазі, що при цьому наша програма може виконувати інші операції, не відволікаючись на передачу даних. В попередній статті ми задіяли DMA для роботи з АЦП. І це було круто. Тепер розглянемо роботу DMA докладніше і ще раз впевнимось у потужній користі DMA на прикладі ще однієї типової задачі: відправки даних через USART.

Ми вже використовували USART. Відправка даних через USART - досить тривалий процес, під час якого (у попередніх прикладах) процесор чекає, поки буде відправлений весь буфер. Дивись функцію USARTSend. Поки ця функція не закінчить відправку всього буфера, далі обробка у головному циклі програми не йде. Усі чекають. У нас були досить прості приклади і нам було байдуже. Але, рано чи пізно, нам знадобиться вся потужність контролера і треба буде оптимізувати цю операцію. Один з методів - використання DMA. Ми підготовимо дані на відправку, дамо завдання DMA, він буде собі відправляти байт за байтом, а процесор займеться чимось більш важливим.

Що взагалі може DMA?

Спочатку роздивимось схему і табличку з документації, щоб зрозуміти, як налаштувати DMA і які у нього є можливості. У DMA контролера - 7 каналів. У мікроконтролерів STM32 можуть бути декілька DMA контролерів. Звісно, вони можуть працювати паралельно. В нашому STM32F103C8 лише один 7-канальний DMA контролер.

stm32 dma структура

stm32 dma table

Зі схеми і таблиці видно, що певна периферія закріплена за певними каналами. І, якщо ми використовуємо ADC1, то ми його можемо використовувати тільки на каналі 1. У нас немає можливості перенести ADC1 на канал, який нам заманеться. Отже, якщо ми використовуємо перший канал під ADC1, тоді TIM2_CH3 і TIM4_CH1 (згідно таблиці) - в прольоті. Тобто, з DMA ми їх вже не зможемо задіяти. Для роботи з UART1 нам знадобиться канали 4, 5. Зверніть увагу, що, скажімо, ADC2 взагалі тут не фігурує. Тобто, не будь-яку периферію можна використовувати з DMA. Комбінацій, як бачимо, не так багато і треба все чітко планувати, щоб канали DMA були зайняті виключно по ділу. Також слід розуміти, що у DMA все ж є обмеження по швидкості.

Налаштування DMA

Налаштування DMA виконується через структуру InitTypeDef, яка описана у файлі stm32f10x_dma.h:


typedef struct
{
 uint32_t DMA_PeripheralBaseAddr; /*!< Specifies the peripheral base address for DMAy Channelx. */

 uint32_t DMA_MemoryBaseAddr;   /*!< Specifies the memory base address for DMAy Channelx. */

 uint32_t DMA_DIR;        /*!< Specifies if the peripheral is the source or destination.
                    This parameter can be a value of @ref DMA_data_transfer_direction */

 uint32_t DMA_BufferSize;     /*!< Specifies the buffer size, in data unit, of the specified Channel. 
                    The data unit is equal to the configuration set in DMA_PeripheralDataSize
                    or DMA_MemoryDataSize members depending in the transfer direction. */

 uint32_t DMA_PeripheralInc;   /*!< Specifies whether the Peripheral address register is incremented or not.
                    This parameter can be a value of @ref DMA_peripheral_incremented_mode */

 uint32_t DMA_MemoryInc;     /*!< Specifies whether the memory address register is incremented or not.
                    This parameter can be a value of @ref DMA_memory_incremented_mode */

 uint32_t DMA_PeripheralDataSize; /*!< Specifies the Peripheral data width.
                    This parameter can be a value of @ref DMA_peripheral_data_size */

 uint32_t DMA_MemoryDataSize;   /*!< Specifies the Memory data width.
                    This parameter can be a value of @ref DMA_memory_data_size */

 uint32_t DMA_Mode;        /*!< Specifies the operation mode of the DMAy Channelx.
                    This parameter can be a value of @ref DMA_circular_normal_mode.
                    @note: The circular buffer mode cannot be used if the memory-to-memory
                       data transfer is configured on the selected Channel */

 uint32_t DMA_Priority;      /*!< Specifies the software priority for the DMAy Channelx.
                    This parameter can be a value of @ref DMA_priority_level */

 uint32_t DMA_M2M;        /*!< Specifies if the DMAy Channelx will be used in memory-to-memory transfer.
                    This parameter can be a value of @ref DMA_memory_to_memory */
}DMA_InitTypeDef;

DMA_PeripheralBaseAddr – адреса периферійного пристрою DMA_MemoryBaseAddr – адреса пам`яті DMA_DIR – напрямок передачі. Дані можуть передаватися з периферії у пам`ять і навпаки: з пам`яті - у периферію(DMA_DIR_PeripheralDST | DMA_DIR_PeripheralSRC) DMA_BufferSize – розмір буфера даних DMA_PeripheralInc - вказує чи треба інкрементувати адреси на дані у периферії (DMA_PeripheralInc_Enable | DMA_PeripheralInc_Disable) DMA_MemoryInc – вказує чи треба інкрементувати адреси на дані у пам`яті (DMA_MemoryInc_Enable | DMA_MemoryInc_Disable)

Якщо повернутися до прикладу роботи АЦП через DMA, то ми побачимо, що у налаштуваннях DMA DMA_MemoryInc = Enable DMA_PeripheralInc = Disable Це тому, що ми розкладаємо дані АЦП у масив і нам потрібно увімкнути інкрементацію адрес у пам`яті. Щоб дані з різних каналів записувались на свої місця. А вихідний регістр у АЦП один, і нам слід вимкнути інкрементацію на периферії.

DMA_PeripheralDataSize – розмір одиниці даних для периферії DMA_MemoryDataSize – розмір одиниці даних для пам`яті

Ці поля можуть приймати наступні значення:

DMA_PeripheralDataSize_Byte DMA_PeripheralDataSize_HalfWord DMA_PeripheralDataSize_Word DMA_MemoryDataSize_Byte DMA_MemoryDataSize_HalfWord DMA_MemoryDataSize_Word

DMA_Mode – режим роботи каналу DMA (DMA_Mode_Circular | DMA_Mode_Normal) DMA_Priority – приорітет каналу DMA (DMA_Priority_VeryHigh | DMA_Priority_High | DMA_Priority_Medium | DMA_Priority_Low) DMA_M2M – передача пам’ять>пам’ять (DMA_M2M_Enable | DMA_M2M_Disable)

Приклад. Відправка даних у USART через DMA

У цьому прикладі варто звернути увагу на роботу функції USARTSendDMA. Вона лише записує у буфер інформацію для відправки і запускає DMA канал на відправку. Вона не чекає поки буде відправлений буфер, як це робила функція USARTSend у попередніх прикладах. Тому, якщо визвати функцію USARTSendDMA до закінчення відправки буфера, вона перезапише буфер і почне відправку нових даних. Будь ласка, майте це на увазі.


#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "stm32f10x_usart.h"
#include "stm32f10x_dma.h"
#include "misc.h"
#include <string.h>

#define RX_BUF_SIZE 80
volatile char RX_FLAG_END_LINE = 0;
volatile char RXi;
volatile char RXc;
volatile char RX_BUF[RX_BUF_SIZE] = {`\0`};
volatile char buffer[80] = {`\0`};

void clear_RXBuffer(void) {
	for (RXi=0; RXi<RX_BUF_SIZE; RXi++)
		RX_BUF[RXi] = `\0`;
	RXi = 0;
}

void usart_dma_init(void)
{
	/* Enable USART1 and GPIOA clock */
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
	RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);

	/* DMA */
	DMA_InitTypeDef DMA_InitStruct;
	DMA_InitStruct.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&(USART1->DR);
	DMA_InitStruct.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&buffer[0];
	DMA_InitStruct.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
	DMA_InitStruct.DMA_BufferSize = sizeof(buffer);
	DMA_InitStruct.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
	DMA_InitStruct.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
	DMA_InitStruct.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
	DMA_InitStruct.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
	DMA_InitStruct.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
	DMA_InitStruct.DMA_Priority = DMA_Priority_Low;
	DMA_InitStruct.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
	DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStruct);

	/* NVIC Configuration */
	NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
	/* Enable the USARTx Interrupt */
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
	NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

	/* Configure the GPIOs */
	GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

	/* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

	/* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
	GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

	/* Configure the USART1 */
	USART_InitTypeDef USART_InitStructure;

	/* USART1 configuration ------------------------------------------------------*/
	/* USART1 configured as follow:
		- BaudRate = 115200 baud
		- Word Length = 8 Bits
		- One Stop Bit
		- No parity
		- Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
		- Receive and transmit enabled
		- USART Clock disabled
		- USART CPOL: Clock is active low
		- USART CPHA: Data is captured on the middle
		- USART LastBit: The clock pulse of the last data bit is not output to
			the SCLK pin
	 */
	USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
	USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
	USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
	USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
	USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
	USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;

	USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);

	/* Enable USART1 */
	USART_Cmd(USART1, ENABLE);

	USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);
	//DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE);

	DMA_ITConfig(DMA1_Channel4, DMA_IT_TC, ENABLE);
	NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel4_IRQn);


	/* Enable the USART1 Receive interrupt: this interrupt is generated when the
	USART1 receive data register is not empty */
	USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
}

void USART1_IRQHandler(void)
{
  if ((USART1->SR & USART_FLAG_RXNE) != (u16)RESET)
	{
  		RXc = USART_ReceiveData(USART1);
  		RX_BUF[RXi] = RXc;
  		RXi++;

  		if (RXc != 13) {
  			if (RXi > RX_BUF_SIZE-1) {
  				clear_RXBuffer();
  			}
  		}
  		else {
  			RX_FLAG_END_LINE = 1;
  		}

			//Echo
  		USART_SendData(USART1, RXc);
	}
}

void USARTSendDMA(const unsigned char *pucBuffer)
{
	strcpy(buffer, pucBuffer);

	/* Restart DMA Channel*/
	DMA_Cmd(DMA1_Channel4, DISABLE);
	DMA1_Channel4->CNDTR = strlen(pucBuffer);
	DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE);
}

void DMA1_Channel4_IRQHandler(void)
{
	DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC4);
	DMA_Cmd(DMA1_Channel4, DISABLE);
}

void SetSysClockTo72(void)
{
	ErrorStatus HSEStartUpStatus;
  /* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration -----------------------------*/
  /* RCC system reset(for debug purpose) */
  RCC_DeInit();

  /* Enable HSE */
  RCC_HSEConfig( RCC_HSE_ON);

  /* Wait till HSE is ready */
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();

  if (HSEStartUpStatus == SUCCESS)
  {
    /* Enable Prefetch Buffer */
  	//FLASH_PrefetchBufferCmd( FLASH_PrefetchBuffer_Enable);

    /* Flash 2 wait state */
    //FLASH_SetLatency( FLASH_Latency_2);

    /* HCLK = SYSCLK */
    RCC_HCLKConfig( RCC_SYSCLK_Div1);

    /* PCLK2 = HCLK */
    RCC_PCLK2Config( RCC_HCLK_Div1);

    /* PCLK1 = HCLK/2 */
    RCC_PCLK1Config( RCC_HCLK_Div2);

    /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
    RCC_PLLConfig(0x00010000, RCC_PLLMul_9);

    /* Enable PLL */
    RCC_PLLCmd( ENABLE);

    /* Wait till PLL is ready */
    while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
    {
    }

    /* Select PLL as system clock source */
    RCC_SYSCLKConfig( RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);

    /* Wait till PLL is used as system clock source */
    while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
    {
    }
  }
  else
  { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock configuration.
   User can add here some code to deal with this error */

    /* Go to infinite loop */
    while (1)
    {
    }
  }
}

int main(void)
{
  // Set System clock
  SetSysClockTo72();
 
  /* Initialize LED which connected to PC13 */
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  // Enable PORTC Clock
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  /* Configure the GPIO_LED pin */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
 
  GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13); // Set C13 to Low level ("0")
 
  // Initialize USART
  usart_dma_init();
  USARTSendDMA("Hello.\r\nUSART1 is ready.\r\n");
 
  while (1)
  {
    if (RX_FLAG_END_LINE == 1) {
      // Reset END_LINE Flag
      RX_FLAG_END_LINE = 0;
 
      /* !!! This lines is not have effect. Just a last command USARTSendDMA(":\r\n"); !!!! */
      USARTSendDMA("\r\nI has received a line:\r\n"); // no effect
      USARTSendDMA(RX_BUF); // no effect
      USARTSendDMA(":\r\n"); // This command does not wait for the finish of the sending of buffer. It just write to buffer new information and restart sending via DMA.
 
      if (strncmp(strupr(RX_BUF), "ON\r", 3) == 0) {
        USARTSendDMA("THIS IS A COMMAND \"ON\"!!!\r\n");
        GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);
      }
 
      if (strncmp(strupr(RX_BUF), "OFF\r", 4) == 0) {
        USARTSendDMA("THIS IS A COMMAND \"OFF\"!!!\r\n");
        GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);
      }
 
      clear_RXBuffer();
    }
  }
}

Бажаю успіхів!

Дивись також:

STM32
Коментарі:
Додати коментар
Code
* - обов'язкові поля

Архіви